Polityka Ochrony Prywatności

I.
Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z witryny internetowej www.dosgardenias.pl, administrowanej przez podmiot DOS GARDENIAS S.C. Aleksandra Orłowska-Jabłońska, Piotr Jabłoński z siedzibą w Warszawie (dalej również „Serwis” lub „Witryna”).

Polityka ochrony Prywatności została przygotowana na podstawie polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dalszymi zmianami (dalej również: „RODO”).

Administratorem danych osobowych klientów przekazanych w związku z korzystaniem z usług jest DOS GARDENIAS S.C. Aleksandra Orłowska-Jabłońska, Piotr Jabłoński z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 14, kod pocztowy: 00-585, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP 7742908603, REGON 363386716.

II.
Jakie dane w jaki celu i jak długo przetwarzamy

Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia własnych usług, w szczególności sprzedaży, w celu marketingu swoich usług i produktów oraz w innych celach prawnie usprawiedliwionych.
Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe korzystających z serwisu takie jak: imię i nazwisko; numer telefonu; adres e-mail; adres dostawy usługi, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, data urodzenia, pliki cookie, numer rachunku bankowego, data rejestracji w Serwisie, numer transakcji. W wypadku klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer koncesji na alkohol. Zakres wymaganych danych jest każdorazowo wskazany na witrynie w zależności od rodzaju usługi i klienta (np. rejestracja w serwisie, realizacja zamówienia, zawieranie umów, reklamacja, przygotowanie i przesłanie oferty lub informacji handlowej, cele statystyczne).

Dane zbierane przed Administratora będą przechowywane w celach zrealizowania umowy maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W pozostałym zakresie dane będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania. Z końcem okresu przechowywania dane będą anonimizowane lub usuwane.

III.
Podstawa przetwarzania danych osobowych oraz dobrowolność ich podania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a) zgody wyrażanej przez klienta (w celu realizowania wysyłki ofert handlowych)
b) konieczności realizowania umów, reklamacji i innych działań z tym związanych,
c) konieczności realizowania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d) konieczności realizowania celów z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez osobę trzecią.

Podanie danych w Witrynie jest dobrowolne, ale w wielu przypadkach konieczne dla realizowania jednego lub większej ilości celów przetwarzania, zdefiniowanych powyżej.

IV.

Pliki cookies, Google Analytics, HotJar, Optimizely.

Administrator korzysta z usług Google Analytics, usług HotJar, Optimizely. Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania z Witryny. Pliki cookies wykorzystywane są do analizowania sposobu korzystania z Witryny, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze Witryny. Informacje uzyskane za pomocą plików cookies są zapisywane na serwerach wykorzystywanych przez Google Inc., HotJar Ltd. i Optimizely Inc. W przypadku zlecenia anonimizowania adresu IP podczas korzystania z Witryny adres IP zostanie skrócony. Na zlecenie Administratora Google Inc., HotJar Ltd. i Optimizely Inc. będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Witryny, tworzenia raportów dotyczących ruchu. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (uniemożliwiają identyfikację). Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących klientów.
Każdy, może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies. Zmiany ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia mogą w szczególności blokować obsługę plików cookies lub informować o każdym „użyciu” cookies na urządzeniu, z którego korzysta klient. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej klienta. Aktualne pliki cookies klient może w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki internetowej. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie w szczególności na profilowanie.
Możliwe jest także ogólne uniemożliwienie przekazywania danych z urządzenia klienta do Google Analytics, HotJar Ltd. i Optimizely z wykorzystaniem plików Cookies poprzez pobranie wtyczki do przeglądarki dostarczanej przez Google Inc., HotJar Ltd. i Optimizely Inc.

Szczegółowe informacje o zasadach na jakich działają powyższe usługi, w tym o zasadach zbierania i przetwarzania danych dostępne są na oficjalnych stronach internetowych dostawców.

V.
Profilowanie

Za pomocą usług o których mowa w punkcie powyżej, postaramy się lepiej zrozumieć oczekiwania odwiedzających Serwis i dzięki temu stale usprawniać jego działanie. Dzięki tej technologii możemy przedstawiać oferty, które najlepiej odpowiadają potrzebom.
Profilowanie odbywać się będzie zgodnie z RODO. Profilowanie w Serwisie może odbywać się również na podstawie innych danych gromadzonych przez Administratora. Oferty powstałe w wyniku profilowania będą udostępniane w formie pozwalającej na wyrażenie zgody. Brak zgody na wykorzystywanie przez Witrynę plików cookies nie pozwali nam na dopasowanie komunikatów reklamowych do zainteresowań.

VI.
Prawa klienta

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, czy też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Ze swoich uprawnień klient może skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji poprzez pocztę tradycyjną lub elektroniczną. Jeżeli wnioski okazałyby się nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację kolejnego żądania albo odmówić podjęcia działań w związku z wnioskiem.

Administrator danych przetwarzający dane w zbiorach, ma obowiązek udzielania informacji na wniosek osoby, której dane przetwarza o:
a) fakcie przetwarzania danych jej dotyczących,
b) pełnym adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych,
c) celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych,
d) dacie, od której dane zostały włączone do zbioru,
e) treści danych,
f ) sposobie udostępniania danych oraz o odbiorcach lub kategorii odbiorców danych,
g) źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie tajemnicy państwowej, zawodowej lub służbowej.

Jeżeli klient umieszcza w Witrynie jakiekolwiek dane innych osób, może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

VII.
Prawa Administratora

Administrator ma obwiązek ujawnienia danych na żądanie właściwych organów władzy bądź osobom trzecim, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. W przypadku w którym realizacja usługi wymaga przekazania danych podmiotom trzecim, Administrator powierza przetwarzanie, na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Powierzenie przetwarzania lub udostępnienie danych podmiotom świadczącym usług na rzecz Administratora lub bezpośrednio klienta następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Serwisu, w tym realizacji umów, rozpatrzenia reklamacji oraz korzystania z usług finansowych dostępnych w Witrynie.

VIII.
Zasady Bezpieczeństwa

Administrator jest obowiązany do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności powinien zabezpieczyć dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą lub utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych, aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać Administratorowi na następujący adres e-mail: piotr@dosgardenias.pl numer telefonu: (22) 625 48 29, pocztą na poniższy adres: 3 Maja 40, 05-816 Michałowice.

IX.
Postanowienia końcowe

Witryna może zawierać odnośniki do innych stron/ witryn, serwisów internetowych. Niniejsza polityka ochrony prywatności dotyczy tylko niniejszego Serwisu.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym dokumencie mają zastosowanie polskie przepisy
prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz inne w tym między innymi RODO.

Adres, pod którym można się skontaktować z Administratorem: DOS GARDENIAS S.C. Aleksandra Orłowska-Jabłońska, Piotr Jabłoński z siedzibą w Warszawie, ul. Bagatela 14, kod pocztowy: 00-585, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, NIP 7742908603, REGON 363386716, telefon: (22) 625 48 29, e-mail: piotr@dosgardenias.pl

Close Moje zamówienie

Ostatnio oglądane

Close
Close

Close
Menu główne
KATEGORIE